Groen & Woningbouw

Visie Dorpsbelangen
Vanaf de 60-er jaren is Swifterbant een dorp geweest dat omzoomd werd door groen waarbinnen gebouwd en geleefd werd. Er werd eerst groen gecreëerd en daar werd dan weer in gebouwd. Vanaf de jaren 90 is er wel gebouwd in groen maar geen nieuw groen gecreëerd. Dorpsbelangen heeft in 2013 de koers op herstel van die visie. Swifterbant moet weer wonen in het groen worden. Gemeente en Politiek ondersteunen deze visie wat zichtbaar is geworden in de structuurvisie. Dorpsbelangen zal inzetten op het vasthouden van die visie als het gaat om nieuwbouw. Er moet dus meer groen gaan komen.

Nieuwbouwwens
Dorpsbelangen, Ondernemers, Scholen, verenigingen, gemeente en politiek hebben allen dezelfde ambitie om Swifterbant te laten groeien. In het verleden werd dit uitgedrukt in 35 woningen per jaar door de gemeente, maar die ambitie is onhaalbaar gebleken, mede door de economische tegenslagen. Toch is de ambitie op groei en zoeken we nu meer naar kleinschalige mogelijkheden met alle Swifterbanters, waarbij de hiervoor genoemde visie van het vermeerderen van groen de hoofdrol speelt.

Hoe snel groeit groen
Het duurt ongeveer 10 jaar voordat je een beleving van bos of groen hebt gecreëerd. Kortom we moeten vooruitdenken en investeren in de toekomst. Maar 10 jaar wachten tot weer gebouwd kan worden is stilstand en daarmee onverstandig.

Not in my backyard
De visie wordt breed gedeeld en de ambitie om te groeien ook. Dan komt het aan op locatie(s). Er zijn locaties door de gemeente doorgerekend en daarbij zijn er een aantal als kansrijk bestempeld. Dorpsbelangen heeft deze locaties in 2015 in 2 verschillende bijeenkomsten gepresenteerd. De eerste sessie werd bezocht door ongeveer 25 personen en zeer goed ontvangen. Daarna is de info op internet geplaatst. Deze interesse werd door Dorpsbelangen te laag bevonden om er besluiten over te kunnen nemen en een 2de sessie werd eind 2015 belegd. Deze opkomst was overweldigend. Helaas heeft de media het gebracht als zijnde een besluit, wat voor veel onrust heeft gezorgd. Hierdoor ontstond meteen de reactie Not in mij backyard, terwijl het doel was om te informeren en belangen te inventariseren. Dat is ook de enige juiste rol van Dorpsbelangen.

Belangen en voorinformeren
Het uitgangspunt was dat groen van iedereen is en daarmee informeren we iedereen gelijktijdig. Achteraf blijkt dat Volkstuinen, Buitenhof, Bijenhouder(s), Paardenstallen vooraf geïnformeerd hadden willen worden. Dorpsbelangen heeft daar begrip voor en excuus voor aangeboden. Ondertussen zijn de meeste misverstanden wel de wereld uit en kan er straks weer verder gekeken worden naar locaties die aan de eisen voldoen.

Participatie
Dorpsbelangen is samen met de gemeente dit proces aangegaan om zo dorpelingen goed te betrekken bij de te maken keuzes. Er was geen ervaring met een dergelijk participatieproces en onderweg is er geleerd. De uitkomsten hiervan worden door de gemeente bekendgemaakt en de gemeente komt met een vervolgplan dat door de Raad zal worden bekrachtigd. Dorpsbelangen heeft de visie en ambitie op de kaart gezet door participatie.

Enquête
IN 2012 is er een enquête huis aan huis in Swifterbant verspreid. Uit die enquête bleek wat de behoefte was aan nieuwbouw en was er de mogelijkheid locaties te benoemen die zouden kunnen helpen als denkrichting. Deze gegevens zijn als zodanig ingezet.

Spelwijk geen woningbouwlocatie
Uit de enquête bleek dat een overgrote meerderheid de Spelwijk als nieuwbouwlocatie zag. De spelwijk kent echter veel verschillende grondeigenaren en daarbij verschillende milieuzones waardoor dit een zeer ongeschikte nieuwbouwlocatie bleek te zijn in financieel opzicht. Er zijn klankbordgroepen geweest en daaruit kwam naar voren dat Spelwijk werd gezien als verpauperd en dat juist dat aangepakt diende te worden. De nieuwbouw werd als kans gezien om de verpaupering te stoppen. Met dat resultaat is met de gemeente, provincie en ondernemers een actie gestart die de Spelwijk weer op moest knappen en daar zien we ondertussen de resultaten van.

De presentatie van de bewonersavond:
presentatie totaal bewoners avond – LET OP! – dit is de presentatie en daar hoort een verhaal bij. Bijvoorbeeld de genoemde locaties zijn potentieel mogelijke locaties en niet definitieve locaties – inventarisatie van belangen is slechts deel uitgevoerd en zal in een later stadium weer worden opgepakt. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Dorpsbelangen zal de belangen van alle partijen naar voren brengen en benoemen.