Nieuws

Rotondes

De provincie heeft de inrichting van de Rotondes aan de Tarpanweg-Dronterringweg en De Kolk-Dronterringweg bekend gemaakt. De tekeningen zijn inmiddels te bekijken in de ramen van de bibliotheek. 
Rotonde tekening 1    Rotonde tekening 2

Tijdens de overlegsessies met bewoners van Swifterbant zijn veel ideeën naar voren gebracht. Helaas waren deze niet allemaal uitvoerbaar, maar het resultaat mag er zijn.

De uitvoerder is afgelopen week begonnen met de inrichting.
Er is bewust voor het najaar gekozen, omdat dit het plantseizoen is voor de bomen die op beide rotondes zullen komen staan. Uiteraard zullen we nog wel even geduld moeten hebben voor het geheel een beetje is opgebloeid.

Programma zal binnenkort bekend gemaakt worden. De feestelijke opening van de rotondes staat gepland op woensdag 20 december om 11.00. Iedereen is van harte welkom!
Het programma zal binnenkort bekend gemaakt worden

 
Nu de oude kruisingen vervangen zijn door rotondes staat een ding vast, de verkeersveiligheid is hiermee enorm vooruit gegaan.  Nu nog even afwachten of het ook een stuk mooier wordt, maar daar hebben wij afgaand op de tekeningen het volste vertrouwen in.

 
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant.

 

Gemeente bezoekt bewoners van de Spelwijk

Op woensdagmiddag 6 december 2017 wil een delegatie van de gemeente Dronten graag met de buurtbewoners van de Spelwijk in contact komen en in discussie gaan over de goede en slechte zaken van de Spelwijk.
De gemeente zal de bewoners persoonlijk door middel van een brief informeren  op welke plaats  dit in de wijk zal plaats vinden.

De gemeente hoopt door dit overleg beter te kunnen inspelen op de behoeftes van de bewoners.
Dorpsbelangen Swifterbant ondersteunt dit initiatief van harte.
Daarom zal Trudi Scheepers, een bestuurslid van Dorpsbelangen Swifterbant, bij dit bezoek aanwezig zijn.

Dus maak vast een aantekening in uw agenda woensdagmiddag 6 december vanaf 13.00 tot 14.30 uur.

50 jaar oude peren bomen voor Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant

Dorpsbelangen Swifterbant kreeg van de Rotery Dronten de volgende brief. Om het verhaal zo duidelijk mogelijk door te geven, publiceren wij deze brief van 26 -10-2017 in zijn geheel.

Rotary Dronten is voornemens om op korte termijn karakteristieke perenbomen te gaan planten in de dorpen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Deze bomen zijn  karakteristiek door hun vorm en door het feit dat zij horen bij het landschap van de polder bij het deel waarin wij, als inwoners van de gemeente Dronten, wonen. Misschien niet zichtbaar, immers deze bomen staan vaak net buiten de dorpskernen op de percelen van de fruittelers vaak achter hagen die de bomen moeten beschermen tegen weersinvloeden, stonden zij daar jaar in jaar uit, vrucht te geven en productief te zijn . In de winter prachtig vanwege hun grillige vorm, (die doet denken aan de zo begeerde olijfbomen, vaak door mensen zeer duur betaald en niet passend in ons klimaat), in het voorjaar prachtig vanwege de bloesem en in de zomer productief door het rijpen van de peren die in het najaar geoogst worden en hun weg vinden naar groenteman en supermarkt. Dat is het moment waarop u, indirect, de boom ontmoet. Terwijl ons leven zijn gang ging, gaven deze perenbomen 50 jaar lang vruchten. Deze bomen zijn tot erfgoed verworden maar dreigen te verdwijnen. Fruitteler Huijsmans die met liefde zijn bomen verzorgt moet constateren dat de opbrengsten verminderen van het deel waarop de 50 jaar oude bomen staan en dat er gerooid zal moeten gaan worden. De fruitteler gaat dat aan het hart want het was zijn vader die de bomen destijds op deze percelen plantte en waar hij als jongen met deze bomen opgroeide, ze werden groot, net als hij, en juist dit deel moet hij gaan ruimen voor nieuwe, jonge bomen die de productiviteit zullen halen die nodig is voor een fruittelers bedrijf. In samenspraak met landschapsarchitect Erwin Zwaan rijpt er een plan om de bomen in onze dorpen een plek te geven en op die manier een stuk erfgoed van de polder te behouden. Rotary Dronten ziet de geweldige kansen van het plan en voelt er verbondenheid mee: Rotary zelf bestond afgelopen zomer 50 jaar (weet u nog: de Haringparty!), de Meerpaal vierde 50 jaar bestaan, het karakter van de dorpen kan vorm krijgen en zich onderscheiden door iets wat  in andere dorpen niet te zien is, bomen kunnen tevens geplant worden op plekken waar mensen minder kans hebben op gezonde voeding en fruitteelt wordt op deze manier geïntegreerd in de dorpen waarbij de oude bomen een ere plek krijgen.

Om dit plan ten uitvoer te brengen wil Rotary zich committeren, ten dienste staan en zich hard gaan maken en inzetten voor de organisatie en het ten uitvoer brengen van het plan dat logistiek het een en ander vergt, immers, het zijn prachtige maar ook dikke bomen met zware stammen. Community Service voorzitter Fenette van Zwieten denkt dat de operatie mogelijk moet zijn; fellowship en dienstbaarheid aan de samenleving van de gemeente Dronten is juist een van de kernwaarden waar Rotary voor staat. Met elkaar, kennis, enthousiasme en (zwaar) materieel zal het de Rotarians gaan lukken om het idee te verwezenlijken. De gemeente Dronten heeft, in de persoon van Jouke de Jong, zijn medewerking toegezegd bij het snoeien van de bomen gedurende de jaren die volgen, dit is een geweldig aanbod van de gemeente want door deze ‘ gift’ heeft het plan ook op de lange duur bestaansrecht. Perenbomen van 50 jaar oud een plek geven in de dorpen van de gemeente Dronten.

Rotary Dronten

Wat een prachtig aanbod: Dorpsbelangen Swifterbant heeft inmiddels contact opgenomen met Rotary Dronten en de Gemeente Dronten om gezamenlijk met de inwoners van Swifterbant  een prachtige plek(ken) te vinden waar deze peren bomen geplant kunnen worden.

Hoeveel bomen er in Swifterbant geplant kunnen worden, moet uiteraard onderzocht worden.

Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

 

Afscheid van Douwe Kuperus & Ger Snel

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Swifterbant is er afscheid genomen van Douwe Kuperus als vice voorzitter en van Ger Snel als penningmeester.

Douwe Kuperus

Zij hadden op de algemene ledenvergadering in april al hun vertrek aangekondigd, maar waren bereid om hun werkzaamheden voort te zetten totdat er een nieuw bestuur benoemd zou zijn.

 

Ger Snel

 

Sandra Nobel overhandigde hen namens de vereniging Dorpsbelangen Swifterbant een waardebon als dank voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.
 
 

Francisca Wubben ( Kascommissie) heeft het advies aan de ledenvergadering gegeven om decharge te verlenen en dit is met applaus bevestigd.

Beide heren hebben zich met grote ijver ingezet voor de vereniging de afgelopen jaren. Tijdens hun periode speelden er vele zaken die het dorp in beroering brachten.

De kwestie waar er nieuwe woningbouw moest worden gepland heeft veel energie gekost en discussie in het dorp teweeg gebracht.

Maar het plezier in het vrijwilligerswerk en het gevoel om nodig te zijn voor het dorp overheersten bij Douwe en Ger als zij terugkijken op de afgelopen periode.

Douwe en Ger, nogmaals bedankt en tot ziens bij de volgende manifestatie in het dorp.

Namens het bestuur van

AED geplaatst in de Granietstraat

Het initiatief van Geertje van der Schouw werd op 30 september beloond met het plaatsen van een AED Apparaat (Automatische Externe Defibrilator).
Tijdens een buurtfeestje (helaas was het weer niet al te best) werd onder belangstelling van vele buurtbewoners het AED apparaat aan de woning in de Granietstraat bevestigd.
Het apparaat is het derde vrij toegankelijke apparaat in Swifterbant.

De vrij toegankelijke apparaten hangen nu:
Bij de Algemene tennisclub Swifterbant op het sportpark.
Bij het gezondheid centrum De Schelp en nu dus ook in de Granietstraat.
De overige apparaten hangen binnen bij:
De supermarkt van Deen, in het Kerkcentrum De Hoeksteen en bij de voetbal vereniging Swift ’64.
Het is mooi dat de sponsor “Rabobank “ aan dit initiatief heeft meegewerkt.
De presentatie en de hele dag werden gesponseerd door: Weevers, 4Fun, timmerbedrijf van Veen, de Meiden en Deen. Alle sponsors hartelijk dank.

Maar nu zou er eigenlijk nog eens een demonstratie moeten worden gehouden in de Hoeksteen.
Waar dan ook alle volwassen inwoners van Swifterbant naar toe zouden moeten komen om te leren hoe een dergelijk AED apparaat nu eigenlijk werkt.
Maaike Hulsebosch geeft trainingen dus misschien kan er avond worden georganiseerd.

De dank van de bewoners van Swifterbant gaat uit naar de straat vereniging van de Granietstraat maar vooral naar Geertje van der Schouw voor haar Initiatief.
Swifterbant is een stukje veiliger geworden.

Burendag in Swifterbant

Op vele plaatsen in Swifterbant is Burendag gevierd. Aan het initiatief van het Oranje fonds is ook dit jaar weer door veel buurten in het dorp gehoor gegeven.
Het weer was geweldig, dus niets stond een leuke Burendag in de weg.

Dit jaar hield Dorpsbelangen Swifterbant ook een Burendag op de Zuidsingel. Alle dorpsbewoners waren uitgenodigd om een gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken. Voor alle leden van de vereniging stond een zakje met tulpenbollen klaar, als dank voor hun jarenlange steun. En dat jarenlange steun niet niets is, blijkt wel uit het feit dat er leden gekomen zijn die al meer dan 48 jaar lid zijn.

Het weer was geweldig en de medewerking van horecagelegenheid De Meiden en de bloemenspeciaalzaak Bloem & Thuis was ook super. Aan de oproep om gezellig even de Swifterbantse zaken door te nemen en gelijk kennis te maken met de aankomende nieuwe bestuursleden van de vereniging werd heel goed gehoor gegeven. Meer dan 150 mensen hebben genoten van de koffie en thee of limonade. Heel veel zaken werden doorgenomen: Het toekomstige MFC, nieuwe woning locaties, de situatie van het industrieterrein de Spelwijk, aanbod van de winkels en de situatie rondom het kerkgebouw de Hoeksteen etc. etc. Kortom alles wat er zoal leeft in het dorp is aan de orde gekomen.

Ook werden er nieuwe bewoners en leden verwelkomd Zij kregen het fantastische boek “50 keer Swifterbant van Zichtbord tot bloemzoom” van Fokke Bakker cadeau (wat een fantastisch goed boek is dit trouwens, een aanrader voor iedereen). Ook werden er nog enkele raadsleden van de gemeente Dronten gespot en ons contactpersoon van de Gemeente Dronten Inge van Goch was aanwezig met een 2 tal medewerkers.

De medewerkers van de bibliotheek waren aanwezig met een info tafel. Er werd life muziek gemaakt. En dat de bollen goed gebruikt werden bleek op de Burendag van het Plankenpad. De bollen werden daar direct nog dezelfde dag in de grond gestopt. Kortom een geslaagde Burendag voor heel veel buurten, maar zeker ook voor Dorpsbelangen Swifterbant. Hopelijk komen er ook op 9 oktober ook weer veel leden naar de extra algemene Leden vergadering in de Hoeksteen. Hartelijk dank aan alle bezoekers en medewerkers voor deze geslaagde Burendag. Namens het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant

Bestuur Dorpsbelangen compleet!

Na een periode waarin het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant niet compleet was, hebben zich naar aanleiding van de oproep in de afgelopen leden vergadering en door middel van publicaties in de media 4 nieuwe kandidaten gemeld.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is dan ook erg blij om te melden dat wanneer de ledenvergadering de voordracht van deze kandidaten goedkeurt er weer een compleet bestuur is van 7 personen.

Het bestuur zal dan bestaan uit de 3 al gekozen leden:
Petra Indrisie – Trudy Scheepers – Sandra Nobel.
En de 4 kandidaat leden:
Aleida Egberts – Sandra Cryns – Inge Schaft – Co Hermans

De doelstelling van het nieuwe bestuur is:
Opkomen voor de belangen van alle inwoners van Swifterbant!
Zij hopen dit te doen in een goede harmonie met de Gemeente Dronten en andere instellingen.

Tevens willen wij de aftredende leden Douwe Kuperus en Ger Snel heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet en doorzettingsvermogen om toch in de afgelopen moeilijke periode de belangen van de inwoners van Swifterbant op allerlei terreinen te behartigen.
Om alle benoemingen zo snel mogelijk te realiseren schrijft het bestuur een extra leden vergadering uit:

Datum: 9 oktober

Locatie: Kerkcentrum De Hoeksteen – Poort 19- Swifterbant

Aanvang: 20.00
Inloop vanaf 19.30

Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

 

Dorpsbelangen Swifterbant nodigt op 23 september de buren uit

Dorpsbelangen Swifterbant nodigt op 23 september zijn buren uit.
Burendag leek Dorpsbelangen een mooie dag om weer eens in contact te komen met alle mensen en organisaties die een rol spelen in het dagelijks leven van Swifterbant.

Daarom zijn alle vrijwilligers van het dorp, winkeliers en hun medewerkers, medewerkers van de bibliotheek, gezondheidscentrum en tandartspraktijk, leden van de kerken en sportclubs, collectanten, jongeren, ouderen en buren uitgenodigd om op 23 september van 14.00u tot 16.00u bij ons op de koffie te komen. En natuurlijk ook alle Leden van Dorpsbelangen zelf.

Naast een kopje koffie en een goed gesprek is er ook nog een gratis aardigheidje voor de leden, als dank voor hun jarenlange steun aan onze vereniging.
Dus kom allemaal op 23 september van 14.00 tot 16.00 dan kun je gelijk kennis maken met de nieuwe kandidaat leden.
Ook is er gelegenheid om iets te schrijven in het grote wensen boek
Locatie winkelcentrum Swifterbant aan de Zuidsingel.

Wandeling in en om Biddinghuizen.

Op vrijdag 10 maart heeft Het Pluspunt uit Swifterbant een wandeling gemaakt in en om Biddinghuizen. We hebben genoten van een deel van de beeldenroute in het dorp en van de parkachtige inrichting van het groen om het dorp. Daarbij is de begeleiding van mevrouw Schrijer van groot belang geweest. Daardoor hebben we veel meer gezien dan alleen enkele beelden en bomen.

We kwamen in Biddinghuizen aan bij een van de oudste gebouwtjes van het dorp: een trafohuisje. Het werd gebouwd in 1963 en door de kunstenaar Josum Walstra beschilderd in 1978. De kunstenaar heeft duidelijk met de decoratie een relatie willen leggen met de polder. Het staat voor Het Koetshuis. Waar onze wandeling begon.                      

Van daar liepen we om het Koetshuis heen. Aan de zijkant staat in het gazon het beeld Spelende Kinderen uit het jaar 1965 van Derk Holman. Het heeft op een schoolplein gestaan als speelobject. Daar was het niet tegen bestand. Het beeld heeft een zachte kern met eromheen een kunsthars. Het is gerestaureerd en voor de school neer gezet. In 2014 is het bij het Koetshuis geplaatst zodat iedere voorbijganger er van kan genieten.

We lopen tussen de huizen door richting het kanaal. We zien hoe de huizendoor het gebruik van verschillende kleuren steen een mooi geheel vormen. Even verderop zien we een beeldje. Het Boomvrouwtje van Ybe van der Wielen, geplaatst in 1970. Het beeld is uit harde Franse kalksteen gehakt. Het verbeeldt een sterke vrouw die als een boom geworteld is in de grond van de polder.

We lopen verder en komen bij het kanaal. Het is erg breed omdat schepen hier moesten kunnen draaien. De kade is strak afgewerkt en de architecten hebben hun best gedaan er een dorpsaanzicht te creëren. Zo ontstaat een mooi geheel zowel vanuit het dorp als vanaf de doorgaande weg Dronten Harderwijk. Het gebouw Almeria staat als een wachter in dit hele plaatje. Daar begint ook het parkachtige groen gebied aan de buitenkant van het dorp.

Dan komen we bij het gedeelte natuur. We lopen op een pad met bomen en gazon. Onder de bomen zien we de eerste groene voorjaarsplanten, o.a. daslook, een uiachtige ook in de smaak van de bladeren. We zien bomen in bloei staan. Der eerste is de Abeel. We kennen de sliertjes van de hazelaar . Ook de Abeel heeft zulke maar dan in rood. In het gazon zien we het volgende beeld: Dr kunstenaar. Het is een bronzen beeld gemaakt door Nel van Lith en geplaatst in 2002. Het beeld is een uitdrukking van genegenheid, verantwoordelijkheid en tioewijding. De kom in de handen van xde gebogen figuur heeft op de bodem een gezicht. De kunstenaar kijkt met aandacht. De licht gebogen houding drukt toewijding uit. Het is een abstract beeld met gladde zachte lijnen en vormen.

Wij lopen verder. We zien de hazelaar in voorjaarstooi. De mannelijke bloemen kennen we allen. De vrouwelijke, kleine rode puntjes op de tak, zien we nu ook. We zien het eerste blad van de vlier. En we zien korstmossen. Mevrouw Schrijer vertelt wat dat voor verschijnsel is. We lopen verder en komen langs het dierenparkje en de scouting. Dan wordt het wat meer bosachtig. We zien meer tekens van het voorjaar : bloei van de groene kornoelje, enkele vroege paddenstoelen. We horen verschillende vogels. Speciaal is dat de specht zich laat horen. Ook de zanglijster geeft acte de presence.

Verderop in het bos zien we tekenen van bosvarkens. Omdat deze naam niet algemeen gebruikt wordt en bekend is , legt mevrouw Schrijer uit dat deze op twee benen lopen en her en der in het bos rommel achter laten. We zagen zowaar een geel van het rood pingpong balletje liggen. Dat bleek echter de zeer zeldzame rode kelkzwam te zijn. Hier in Flevoland komt hij voor en verder in Nederland zijn er nog twee plaatsen. Dan komen we langzaamaan weer in het dorp.We zien de ruimte overal en we horen het verhaal over de vier flats , die een groot vierkant vormen waar het dorp door gemarkeerd wordt vanuit de lucht. Ook de kerk De Voorhof, is een kenmerkend gebouw aan de ingang van het dorp. Op de hoek van de straat bij het winkelcentrum zien we nog een beeld staan uit 1987 van Francien Valk. Het verbeeld een vrouw die een kind tegen zich aan houdt. Ze heeft haar blik gericht op de weidse vlakte en haar armen beschermend om het kind gehouden.

We zijn dan terug bij het Koetshuis. We genieten daar van een lekkere kop koffie waarna we weer huiswaarts keren.

We hebben genoten van een heerlijke wandeling en het voorjaar ervaren. Dat is zeker door de inzet van Mevrouw Schrijer, waarvoor hartelijk dank.