Thuis

Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Swifterbant.

Hierbij nodigt het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering in de Hoeksteen van Swifterbant op maandag 20 maart 2023.

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.

De agenda en de jaarverslagen van Dorpsbelangen Swifterbant en de Klokbeker kunt u terugvinden in Documenten.

Voor wie geen computer heeft zullen er exemplaren af te halen zijn in de bibliotheek.
De 20e zullen er ook exemplaren beschikbaar zijn in de zaal.

Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden indien u aanwezig wilt zijn bij onze vergadering.

Dit kan via [email protected].

* Toegang is alleen voor leden.

* Dit jaar zullen er twee sprekers zijn die iets gaan vertellen over de voortgang van Swifterbant Zuid.

* Bij binnenkomst vragen wij u om uw naam en telefoonnummer te noteren op de presentielijst.

* Indien u vragen heeft wilt u deze dan voor de vergadering schriftelijk indienen bij de secretaris via [email protected].

Na het sluiten van de vergadering kan er nog even nagepraat worden onder het genot van een consumptie.

__________________________________________________________

Definitieve versie Dorpsvisie Swifterbant
(aangeboden aan het college eind juni 2021)

__________________________________________________________

Denk mee over de toekomst van Swifterbant

Hoe ziet Swifterbant er over 10 jaar uit? Dat is de belangrijkste vraag die aan de orde komt bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie.

De gemeente nodigt samen met Dorpsbelangen Swifterbant alle inwoners van Swifterbant uit om mee te denken over de toekomst van het dorp. Hoe meer mensen hun ideeën en dromen delen, hoe beter verschillende ontwikkelingen op elkaar afgestemd kunnen worden. En dat is wat wethouder Dorpsbelangen Irene Korting graag wil: “De dorpsvisie is van én voor het dorp. Ik ben blij dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, samen met de kerngroep Ons Swifterbant aan de slag gaat met de dorpsvisie. Ik hoop dat er een inspirerend, realistisch en breed gedragen beeld ontstaat voor de komende 10 jaar.”

Dorpsvisie Swifterbant
De kerngroep Ons Swifterbant die bestaat uit een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Swifterbant, stelt onder begeleiding de dorpsvisie op. Sandra Nobel (bestuurslid Dorpsbelangen): “De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer mensen er betrokken worden, mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant.”

Uw mening telt!
Uw mening en die van alle andere inwoners van Swifterbant is belangrijk voor de dorpsvisie. Wethouder Korting: “Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is uw kans om mee te praten over te toekomst van uw dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid”.

Enquête
De dorpsvisie start met een enquête. Daarvoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Ook wordt er een themamarkt georganiseerd, waarin de inwoners de mogelijkheid krijgen door te praten over de droombeelden. De resultaten worden met de inwoners gedeeld tijdens het ‘toekomstplein Swifterbant’.

Houdt uw brievenbus, de website van Dorpsbelangen, www.dronten.nl/swifterbant en sociale mediakanalen in de gaten. Heeft u vragen? Mail naar [email protected] van Bureau Buiten.

_______________________________________________________

Windplannen in Dronten, Windplan Groen en Windplanblauw

Zodra de nieuwe turbines draaien stellen Windplan Groen en Windplanblauw een deel van de opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving.
Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en het klimaat.

Denk jij in een werkgroep met ons mee over de bestedingskaders voor de projecten?
Kijk dan voor meer informatie en aanmelding op www.dronten.nl/duurzaam.

 
_______________________________________________
Dorpsvisie voor Swifterbant

De inwoners van Swifterbant gaan het komende halfjaar aan de slag met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor hun dorp. De dorpsvisie moet antwoord geven op de vraag “Waar willen we naartoe met ons dorp?”. Daarnaast moet de dorpsvisie de samenhang aanbrengen tussen de lopende trajecten en ontwikkelingen in Swifterbant om vanuit die bestaande omgeving te kijken naar de toekomst. De verwachting is dat de Dorpsvisie medio 2021 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kerngroep Ons Swifterbant
In november 2019 nam de raad een motie aan waarin werd gevraagd een dorpsvisie voor Swifterbant te ontwikkelen. De raad gaf hierbij aan dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, in dit proces een trekkersrol heeft. Dorpsbelangen heeft een groep van 11 personen uit Swifterbant samengebracht die samen de kerngroep “Ons Swifterbant” vormen. De leden van de kerngroep zijn gevraagd vanwege hun kennis en ervaring op de verschillende interessegebieden en hun betrokkenheid bij de verschillende doelgroepen in het dorp.
Bestuurslid van Dorpsbelangen, Sandra Nobel: ”De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer inwoners er betrokken worden en mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant.”

Ruimte aan alle inwoners om mee te praten en te denken
De kerngroep heeft met hulp van de gemeente een participatieplan opgesteld. Dit plan is dinsdag
12 januari jl. door het college van B&W vastgesteld en geeft ruimte aan alle inwoners om mee te praten en mee te denken. De kerngroep coördineert het participatieproces, dat start met een digitale uitvraag onder de bevolking. De inwoners van Swifterbant worden uitgenodigd om hun droombeelden en ideeën op verschillende thema’s via verschillende kanalen kenbaar te maken. Daarna zal er een themamarkt worden georganiseerd waar alle inwoners nogmaals kunnen reageren op de thema’s. De opbrengst van de themamarkt wordt vervolgens met de inwoners van Swifterbant gedeeld tijdens een plenaire presentatie van het ‘Toekomstplein Swifterbant’. Hierbij kunnen zaken eventueel nog worden toegevoegd en aangescherpt.

Na deze drie participatieronden zal de kerngroep de opbrengst vastleggen in de dorpsvisie. Wethouder Korting: ”Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is de kans om mee te praten over te toekomst van het dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid.”

_______________________________________________
Dorpsvisie Swifterbant

In november 2019 nam de gemeenteraad van Dronten een motie aan waarin werd opgeroepen om tot een dorpsvisie te komen voor Swifterbant.

Deze visie zal tot stand komen  door een samenwerking  tussen Dorpsbelangen Swifterbant en de gemeente Dronten. In deze visie wordt beschreven wat belangrijk is voor ons dorp, waar we staan en waar we naar toe willen in de toekomst.

Door de coronacrisis is er een kleine vertraging ontstaan, maar het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is bijzonder blij dat inmiddels  bekend gemaakt kan worden dat er met veel mensen uit het dorp gesprekken gevoerd zijn.  Hierdoor is een breed samengestelde groep tot stand  gekomen waarin veel belangen vanuit Swifterbant vertegenwoordigd kunnen gaan worden. Met deze groep zal nagedacht gaan worden over hoe dit plan verder vormgegeven wordt.

We gaan op allerlei manieren inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties proberen te betrekken. Zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te praten over de onderwerpen die belangrijk voor hen zijn.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Mooi resultaat

Tijdens de raadsvergadering van 28 november, waarbij de bestemmingsplanwijziging voor de Lidl in Dronten west op de agenda stond,  is er op initiatief van de PvdA Dronten, samen met Groen Links, de VVD en de Christen Unie een motie ingediend die vroeg om een dorpsvisie voor Swifterbant. Iets waar Dorpsbelangen Swifterbant zelf al geruime tijd om heeft gevraagd.
Het college heeft deze visie omarmd en heeft Dorpsbelangen Swifterbant hier een duidelijke rol gegeven als kartrekker.  De motie, waarin gevraagd werd om deze dorpsvisie, is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dit is echt een prachtig resultaat en het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hecht er grote waarde aan om de leden van de gemeenteraad en het college te bedanken voor het gestelde vertrouwen.
We gaan verder met het werk aan deze mooie opdracht.   

__________________________________________________________

Dorpsbelangen Swifterbant zet Zwembadwerkgroep aan het werk.

Dorpsbelangen Swifterbant, de gemeente Dronten en Optisport zijn door de jaren heen regelmatig in gesprek geweest over het buitenzwembad van Swifterbant, de Abelen.

Deze gesprekken zijn altijd gericht geweest op het behoud van het zwembad voor het dorp door de mogelijkheid van participatie.
Het zwembad is belangrijk voor Swifterbant.  Dorpsbelangen Swifterbant noemt het daarom ook een basisvoorziening.  Door het zoeken (en het vinden van!)vrijwilligers, maar ook door het leveren van een bijdrage in de publiciteit  van het bad, heeft het dorp steeds laten zien dat het erg betrokken is bij de Abelen en graag een bijdrage levert aan het behoud van het bad.

Duidelijk is geworden dat er meer nodig is dan alleen vrijwilligers en voldoende bezoekers.
Het bad heeft een kwaliteitsimpuls nodig, waarmee het toekomstbesteding wordt en weer jaren mee kan.  

Daarom heeft Dorpsbelangen Swifterbant een werkgroep opgericht.
De werkgroep bestaat uit drie leden en is inmiddels voortvarend van start gegaan.

De opdracht aan de leden van de werkgroep is helder: schrijf samen met de gemeente Dronten en in overleg met Optisport een plan van aanpak waarmee zwembad de Abelen toekomstbestendig wordt. In dit plan zullen naast  renovatie van baden, gebouwen en groenvoorziening ook participatie en (maatschappelijke) duurzaamheid belangrijke onderdelen zijn. De contacten met zowel gemeente  als met het management van Optisport zijn goed en dit geeft vertrouwen in de goede samenwerking.

Dorpsbelangen Swifterbant heeft een aantal kaders aan deze werkgroep meegegeven; Het bad blijft in eigendom van de gemeente en het beheer en exploitatie liggen bij een professionele partij, bij voorkeur die de gemeente hiervoor selecteert, tot op heden Optisport.

In gesprekken met gebruikers van het bad heeft Dorpsbelangen Swifterbant veel wensen en ideeën geïnventariseerd en deze adviezen zijn meegegeven aan de werkgroep.

Maar de werkgroep is en blijft benieuwd naar meer goede adviezen en suggesties. De werkgroep is bereikbaar via het mailadres [email protected]

__________________________________________________________

Ter Info

Er hebben ons de laatste tijd enkele berichten bereikt dat inwoners van ons dorp op verschillende manieren benaderd worden met de toezegging dat zij juridische bijstand kunnen krijgen als zij hun lidmaatschapsnummer van Dorpsbelangen Swifterbant kunnen overleggen.
Leden, die het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover hebben benaderd, hebben als reactie het antwoord gekregen dat dit niet uit is gegaan van het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant en dat dit dus niet klopt.

De advocaat die deze bewering lijkt te doen staat op geen enkele manier in contact met Dorpsbelangen Swifterbant, heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover nooit benaderd en er is aan haar dan ook nooit een machtiging afgegeven om de belangen van de vereniging of die van haar leden te vertegenwoordigen.

Deze kwestie is voorgelegd aan juristen van de stichting Achmea Rechtsbijstand, waar Dorpsbelangen Swifterbant haar rechtsbijstand heeft verzekerd.  
Er is een schrijven uitgegaan naar de betreffende advocaat, waarin is aangegeven dat er geen machtiging aan bovengenoemde bewering ten grondslag ligt en de advocaat is gesommeerd om zich niet als vertegenwoordiger van Dorpsbelangen Swifterbant uit te geven.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant zal nooit, zonder daarover uitvoerig te berichten middels een Algemene Leden Vergadering, website of een persoonlijk schrijven aan de leden, over gaan tot het doen van aanbiedingen zoals nu gedaan lijken te worden door genoemde advocaat of anderszins.  

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant betreurt de hele gang van zaken ten zeerste.

__________________________________________________________

Paddentrek

Ieder voorjaar, zo vanaf eind februari, vindt de paddentrek plaats.
Na hun winterrust gaan de dieren op weg naar het water waar ze – jaren eerder – als paddenvisje leefden en als klein padje het water verlieten.
Dat water is de plaats waar ze zullen paren en hun eiersnoeren afzetten. Ook andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis.
Bij een stijgende temperatuur worden meestal eerst de mannetjes en dan de vrouwtjes wakker. Padden zijn amfibieën en zijn voor hun activiteit grotendeels afhankelijk van hun omgevingstemperatuur. Hoe hoger die temperatuur, hoe actiever de pad. Tijdens hun tocht naar het water moeten de padden vaak drukke verkeerswegen oversteken en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zijn in het hele land vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat de dieren veilig naar de overkant kunnen bereiken.

In Swifterbant plaatsen vrijwilligers in het voorjaar waarschuwingsborden om aan te geven dat de paddentrek weer is begonnen.  Als automobilisten de snelheid aan passen geven zij padden de kans om snel naar de overkant te hoppen. En ook fietsers wordt hiermee gevraagd om op te passen voor overstekende padden.