Thuis

Wijziging locatie Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Swifterbant

Door omstandigheden is de locatie op 16 april, waar de algemene ledenvergadering zou worden gehouden, niet beschikbaar.

De algemene ledenvergadering wordt nu gehouden in De Hoeksteen in Swifterbant.

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant

__________________________________________________________

Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Swifterbant.

Hierbij nodigt het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant haar leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Multifunctioneel Centrum (MFC) van Swifterbant op dinsdag 16 april 2024.

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.

De agenda en de jaarverslagen van Dorpsbelangen Swifterbant en de Klokbeker kunt u terugvinden in Documenten.

Voor wie geen computer heeft zullen er exemplaren af te halen zijn in de bibliotheek.
De 20e zullen er ook exemplaren beschikbaar zijn in de zaal.

Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden indien u aanwezig wilt zijn bij onze vergadering.

Dit kan via [email protected].

* Toegang is alleen voor leden.

* Bij binnenkomst vragen wij u om uw naam en telefoonnummer te noteren op de presentielijst.

* Indien u vragen heeft wilt u deze dan voor de vergadering schriftelijk indienen bij de secretaris via [email protected].

Na het sluiten van de vergadering kan er nog even nagepraat worden onder het genot van een consumptie.

__________________________________________________________

Dorpsbelangen Swifterbant staat nog steeds achter Dorpsvisie

Dorpsbelangen Swifterbant blijft achter de Dorpsvisie staan maar staat open voor betere alternatieven. De commissie, die het voorstel deed voor een gecombineerde nieuwe locatie voor scholen en een sporthal, erkent dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is onder de inwoners voor deze ontwikkeling in het dorpsbos.

Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelangen in april werden diverse ideeën besproken voor de ontwikkeling van Swifterbant richting 2040. Een belangrijk uitgangspunt is dat er voor de toekomstige inwoners voldoende voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Geschat wordt dat dan minimaal 9000 inwoners nodig zijn. Daarnaast is gezocht naar mogelijkheden voor een goede ontsluiting van Swifterbant-zuid naar het dorp.

 De scholen, gemeenschapscentrum De Steiger en de sportzaal zijn aan vernieuwing toe. Het idee was een integraal kind centrum en een sporthal aan de Bosweg te realiseren, wat tevens een goede bereikbaarheid zou hebben vanuit Swifterbant-Zuid. Door deze te centraliseren op één locatie, wordt er ruimte gecreëerd voor extra woningbouw, gericht op zowel jongeren, senioren en eenpersoonshuishoudens

De inzet van de commissie om de toekomstige ruimtelijke ordening van Swifterbant te bespreken wordt zeer gewaardeerd door Dorpsbelangen. Deze discussie heeft geleid tot een versnelde beslissing van de gemeenteraad om de locatiekeuze voor de scholen te onderzoeken. Hierbij zal ook de infrastructuur worden meegenomen, vooral in relatie tot de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid. Dorpsbelangen vindt het wenselijk dat in dit onderzoek ook de ontwikkeling van het dorpscentrum betrokken wordt. De gemeente heeft dit al als sleutelproject aangeduid.

Het bestuur van Dorpsbelangen overweegt verschillende manieren om de participatie van de inwoners te bevorderen en hoopt op een actieve deelname van zo veel mogelijk inwoners om mee te denken over de toekomstige kansen voor Swifterbant

__________________________________________________________

Swifterbant heeft eindelijk haar JOP

Zaterdag 30 september opende burgemeester Gebben onder grote belangstelling de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in Swifterbant. Na een lange voorbereiding ging de wens van de jeugd in vervulling. Een eigen plek die weinig overlast bezorgt.

Voorafgaand aan de openingshandeling feliciteerde Piet van der Aar de jongeren namens het Geert Popkema Jeugdfonds en de Rotary. Hij vertelde dat het verzoek een paar jaar geleden kwam om de JOP te sponsoren in goede aarde viel. Het past precies in de doelstellingen van het fonds.
Ook de andere sponsoren, met name Rabobank, Breure, gemeente Dronten, Weevers en Buitenplaets De Abelen hebben de realisatie van de JOP mede mogelijk gemaakt.
Hij wenste de jongeren veel plezier op hun eigen plek.

Burgemeester Gebben verrichtte de officiële opening. Hij memoreerde dat het idee voor een JOP ontstond tijdens een pizza maaltijd waarvoor hij de jongeren had uitgenodigd na klachten over overlast. Hij vond het een goed idee, maar stelde als voorwaarde dat de jeugd zelf ook geld zou inzamelen. Het moest hun eigen honk worden. Wij zijn blij dat het eindelijk gerealiseerd is.

Trudi Scheepers van Dorpsbelangen Swifterbant heeft samen met de jongeren het project getrokken.  Als waardering voor haar niet aflatende inzet kreeg de keet de naam Trudi Scheepers Honk. 

__________________________________________________________

Swifterbant 2040

Swifterbant denkt na over de toekomst.
Een kleine twee jaar geleden kwam de Dorpsvisie van Swifterbant uit: een visie op de toekomst van het dorp, bedacht door een grote groep inwoners van Swifterbant die vooral enthousiast zijn over en trots op het dorp waarin zij wonen. Maar de tijd staat niet stil. Zeker nu het dorp aan de vooravond staat van een nieuwe schaalsprong, waarin er in Swifterbant-Zuid in de loop der jaren zo’n 700 woningen bij zullen komen, is het ook goed de blik op de toekomst daarna te richten.

Het heft in eigen handen nemen.
Ook daarin denken inwoners uit het dorp weer volop mee, zoals Koene Tietema en Piet van der Aar zeggen. Vanaf mei 2022 is een werkgroep aan de slag gegaan met een uitwerking van de Dorpsvisie. Dat gebeurt onder de vlag van Dorpsbelangen Swifterbant. Er zijn veel gesprekken gevoerd met allerlei inwoners, en in de werkgroep zitten ook twee mensen met beroepsmatige kennis van planologie en stedenbouw, vakmensen dus. ‘Zij denken mee en kunnen toetsen of de ideeën die worden aangedragen ook levensvatbaar en reëel zijn,’ legt Koene uit.

‘Het dorp moet zelf het initiatief gaan nemen. In het verleden waren er ook wel plannen en ideeën, maar die bleven dan hangen in besluitvorming en uitvoering. We moeten het heft in eigen handen nemen: een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling, gebaseerd op de Dorpsvisie. Vandaar dat we er graag de krant mee in willen, om nog meer mensen te laten meedenken en te laten reageren,’ zegt Piet. Want er liggen een aantal kansen en uitdagingen: het gebrek aan woningen voor ouderen, vaak de pioniers van het dorp, maar ook het gebrek aan woningen voor jongeren, verenigingen die te weinig aanwas hebben, publieke gebouwen die aan vervanging toe zijn en de wens om Swifterbant-Zuid bij het dorp te betrekken, zodat het geen dorp bij een dorp wordt.

Concrete ideeën
Tot nu toe zijn er een aantal concrete ideeën opgehaald. ‘Eén van de vragen is namelijk waar je kunt groeien na 2030. Volgens wat we nu verzameld hebben, zou dat in eerste instantie in het dorp moeten gebeuren. Dat kan als de lagere scholen de Golfslag, de Duykeldam en de Branding samengaan in één nieuw gebouw, met daarbij een sporthal, kinderopvang en eventueel andere op kinderen gerichte voorzieningen. De ruimte die dat oplevert biedt het dorp de mogelijkheid voor woningbouw op maat. Zoals bijvoorbeeld een Knarrenhof voor de oudere inwoners die in Swifterbant willen blijven wonen, maar er nu geen passende woning kunnen vinden. Dat zou kunnen op het terrein van de Branding en de Steiger, waarvan de meeste functies toch naar het nieuwe MFC gaan. Die locatie ligt mooi centraal in het dorp. Of juist woningen voor jongeren. Dat zou kunnen op het terrein van de Golfslag, zegt Piet. ‘Door voorzieningen en de scholen te combineren, creëer je ruimte in de kern.’ Dat is ook nodig, want door de windmolens nabij het dorp is nieuwbouw buiten de huidige dorpskern niet altijd mogelijk en je moet ook niet persé willen bouwen op dure en goede landbouwgrond.

Locatie kindcentrum
De vraag is dan natuurlijk: waar moeten de scholen en sporthal komen? Koene beseft dat het antwoord daarop stof zal doen opwaaien in het dorp. ‘De beste plek lijkt aan de westkant van Swifterbant, in het hoekje tussen de  Hertenkamplaan, het Hazepad en de Bosweg.’ Ja, dat zal ten koste gaan van een stukje dorpsbos. Toch heeft die plek ook voordelen. ‘Het geeft je de gelegenheid de infrastructuur goed te regelen, waardoor je ook gelijk de mogelijkheid hebt om Swifterbant-Zuid meer bij het dorp te betrekken.  Zo ontstaat er een logische route voor de mensen die vanuit de nieuwe wijk de kinderen naar (de nieuwe) school brengen, maar ook een logische route om even het dorp in te gaan voor een boodschapje.’
Het te kappen stuk bos moet dan gecompenseerd worden met nieuwe aanplant aan de zuidzijde van het Swifterbos.

Uitbreidlocaties
En als het op verdere uitbreidingslocaties aankomt, waar gaan de gedachten dan naartoe? Het meest logische is de noordzijde van het dorp. Ook daar kan je binnen de kern ruimte creëren, als je bijvoorbeeld de sportparken verplaatst naar de andere zijde van de Swifterringweg. Dan komt die ruimte vrij,’ zegt Piet.

De twee beseffen dat dit allemaal discussie zal opleveren, want als je aan het groen komt, levert dat protest op. Toch hopen ze dat inwoners constructief mee willen denken en de gemeente ook een constructieve houding aanneemt, door bijvoorbeeld in het accommodatiebeleidsplan dat er aan komt, de scholen in Swifterbant in de tijd naar voren te trekken als het gaat om nieuwbouw en dat direct te combineren met een nieuwe sporthal, zodat de Steiger en de Branding ruimte kunnen maken voor ouderenhuisvesting.

Vooralsnog is de grote groep bewoners die tot nu heeft meegedacht vooral erg benieuwd naar de reacties en ideeën van de overige inwoners. Zij worden gevraagd voor 8 mei te reageren op de plannen. Dat kan op [email protected]

__________________________________________________________

Definitieve versie Dorpsvisie Swifterbant
(aangeboden aan het college eind juni 2021)

__________________________________________________________

Denk mee over de toekomst van Swifterbant

Hoe ziet Swifterbant er over 10 jaar uit? Dat is de belangrijkste vraag die aan de orde komt bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie.

De gemeente nodigt samen met Dorpsbelangen Swifterbant alle inwoners van Swifterbant uit om mee te denken over de toekomst van het dorp. Hoe meer mensen hun ideeën en dromen delen, hoe beter verschillende ontwikkelingen op elkaar afgestemd kunnen worden. En dat is wat wethouder Dorpsbelangen Irene Korting graag wil: “De dorpsvisie is van én voor het dorp. Ik ben blij dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, samen met de kerngroep Ons Swifterbant aan de slag gaat met de dorpsvisie. Ik hoop dat er een inspirerend, realistisch en breed gedragen beeld ontstaat voor de komende 10 jaar.”

Dorpsvisie Swifterbant
De kerngroep Ons Swifterbant die bestaat uit een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Swifterbant, stelt onder begeleiding de dorpsvisie op. Sandra Nobel (bestuurslid Dorpsbelangen): “De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer mensen er betrokken worden, mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant.”

Uw mening telt!
Uw mening en die van alle andere inwoners van Swifterbant is belangrijk voor de dorpsvisie. Wethouder Korting: “Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is uw kans om mee te praten over te toekomst van uw dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid”.

Enquête
De dorpsvisie start met een enquête. Daarvoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Ook wordt er een themamarkt georganiseerd, waarin de inwoners de mogelijkheid krijgen door te praten over de droombeelden. De resultaten worden met de inwoners gedeeld tijdens het ‘toekomstplein Swifterbant’.

Houdt uw brievenbus, de website van Dorpsbelangen, www.dronten.nl/swifterbant en sociale mediakanalen in de gaten. Heeft u vragen? Mail naar [email protected] van Bureau Buiten.

_______________________________________________________

Windplannen in Dronten, Windplan Groen en Windplanblauw

Zodra de nieuwe turbines draaien stellen Windplan Groen en Windplanblauw een deel van de opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving.
Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en het klimaat.

Denk jij in een werkgroep met ons mee over de bestedingskaders voor de projecten?
Kijk dan voor meer informatie en aanmelding op www.dronten.nl/duurzaam.

 
_______________________________________________
Dorpsvisie voor Swifterbant

De inwoners van Swifterbant gaan het komende halfjaar aan de slag met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor hun dorp. De dorpsvisie moet antwoord geven op de vraag “Waar willen we naartoe met ons dorp?”. Daarnaast moet de dorpsvisie de samenhang aanbrengen tussen de lopende trajecten en ontwikkelingen in Swifterbant om vanuit die bestaande omgeving te kijken naar de toekomst. De verwachting is dat de Dorpsvisie medio 2021 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kerngroep Ons Swifterbant
In november 2019 nam de raad een motie aan waarin werd gevraagd een dorpsvisie voor Swifterbant te ontwikkelen. De raad gaf hierbij aan dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, in dit proces een trekkersrol heeft. Dorpsbelangen heeft een groep van 11 personen uit Swifterbant samengebracht die samen de kerngroep “Ons Swifterbant” vormen. De leden van de kerngroep zijn gevraagd vanwege hun kennis en ervaring op de verschillende interessegebieden en hun betrokkenheid bij de verschillende doelgroepen in het dorp.
Bestuurslid van Dorpsbelangen, Sandra Nobel: ”De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer inwoners er betrokken worden en mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant.”

Ruimte aan alle inwoners om mee te praten en te denken
De kerngroep heeft met hulp van de gemeente een participatieplan opgesteld. Dit plan is dinsdag
12 januari jl. door het college van B&W vastgesteld en geeft ruimte aan alle inwoners om mee te praten en mee te denken. De kerngroep coördineert het participatieproces, dat start met een digitale uitvraag onder de bevolking. De inwoners van Swifterbant worden uitgenodigd om hun droombeelden en ideeën op verschillende thema’s via verschillende kanalen kenbaar te maken. Daarna zal er een themamarkt worden georganiseerd waar alle inwoners nogmaals kunnen reageren op de thema’s. De opbrengst van de themamarkt wordt vervolgens met de inwoners van Swifterbant gedeeld tijdens een plenaire presentatie van het ‘Toekomstplein Swifterbant’. Hierbij kunnen zaken eventueel nog worden toegevoegd en aangescherpt.

Na deze drie participatieronden zal de kerngroep de opbrengst vastleggen in de dorpsvisie. Wethouder Korting: ”Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is de kans om mee te praten over te toekomst van het dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid.”

_______________________________________________
Dorpsvisie Swifterbant

In november 2019 nam de gemeenteraad van Dronten een motie aan waarin werd opgeroepen om tot een dorpsvisie te komen voor Swifterbant.

Deze visie zal tot stand komen  door een samenwerking  tussen Dorpsbelangen Swifterbant en de gemeente Dronten. In deze visie wordt beschreven wat belangrijk is voor ons dorp, waar we staan en waar we naar toe willen in de toekomst.

Door de coronacrisis is er een kleine vertraging ontstaan, maar het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is bijzonder blij dat inmiddels  bekend gemaakt kan worden dat er met veel mensen uit het dorp gesprekken gevoerd zijn.  Hierdoor is een breed samengestelde groep tot stand  gekomen waarin veel belangen vanuit Swifterbant vertegenwoordigd kunnen gaan worden. Met deze groep zal nagedacht gaan worden over hoe dit plan verder vormgegeven wordt.

We gaan op allerlei manieren inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties proberen te betrekken. Zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te praten over de onderwerpen die belangrijk voor hen zijn.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Mooi resultaat

Tijdens de raadsvergadering van 28 november, waarbij de bestemmingsplanwijziging voor de Lidl in Dronten west op de agenda stond,  is er op initiatief van de PvdA Dronten, samen met Groen Links, de VVD en de Christen Unie een motie ingediend die vroeg om een dorpsvisie voor Swifterbant. Iets waar Dorpsbelangen Swifterbant zelf al geruime tijd om heeft gevraagd.
Het college heeft deze visie omarmd en heeft Dorpsbelangen Swifterbant hier een duidelijke rol gegeven als kartrekker.  De motie, waarin gevraagd werd om deze dorpsvisie, is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dit is echt een prachtig resultaat en het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hecht er grote waarde aan om de leden van de gemeenteraad en het college te bedanken voor het gestelde vertrouwen.
We gaan verder met het werk aan deze mooie opdracht.   

__________________________________________________________

Dorpsbelangen Swifterbant zet Zwembadwerkgroep aan het werk.

Dorpsbelangen Swifterbant, de gemeente Dronten en Optisport zijn door de jaren heen regelmatig in gesprek geweest over het buitenzwembad van Swifterbant, de Abelen.

Deze gesprekken zijn altijd gericht geweest op het behoud van het zwembad voor het dorp door de mogelijkheid van participatie.
Het zwembad is belangrijk voor Swifterbant.  Dorpsbelangen Swifterbant noemt het daarom ook een basisvoorziening.  Door het zoeken (en het vinden van!)vrijwilligers, maar ook door het leveren van een bijdrage in de publiciteit  van het bad, heeft het dorp steeds laten zien dat het erg betrokken is bij de Abelen en graag een bijdrage levert aan het behoud van het bad.

Duidelijk is geworden dat er meer nodig is dan alleen vrijwilligers en voldoende bezoekers.
Het bad heeft een kwaliteitsimpuls nodig, waarmee het toekomstbesteding wordt en weer jaren mee kan.  

Daarom heeft Dorpsbelangen Swifterbant een werkgroep opgericht.
De werkgroep bestaat uit drie leden en is inmiddels voortvarend van start gegaan.

De opdracht aan de leden van de werkgroep is helder: schrijf samen met de gemeente Dronten en in overleg met Optisport een plan van aanpak waarmee zwembad de Abelen toekomstbestendig wordt. In dit plan zullen naast  renovatie van baden, gebouwen en groenvoorziening ook participatie en (maatschappelijke) duurzaamheid belangrijke onderdelen zijn. De contacten met zowel gemeente  als met het management van Optisport zijn goed en dit geeft vertrouwen in de goede samenwerking.

Dorpsbelangen Swifterbant heeft een aantal kaders aan deze werkgroep meegegeven; Het bad blijft in eigendom van de gemeente en het beheer en exploitatie liggen bij een professionele partij, bij voorkeur die de gemeente hiervoor selecteert, tot op heden Optisport.

In gesprekken met gebruikers van het bad heeft Dorpsbelangen Swifterbant veel wensen en ideeën geïnventariseerd en deze adviezen zijn meegegeven aan de werkgroep.

Maar de werkgroep is en blijft benieuwd naar meer goede adviezen en suggesties. De werkgroep is bereikbaar via het mailadres [email protected]

__________________________________________________________

Ter Info

Er hebben ons de laatste tijd enkele berichten bereikt dat inwoners van ons dorp op verschillende manieren benaderd worden met de toezegging dat zij juridische bijstand kunnen krijgen als zij hun lidmaatschapsnummer van Dorpsbelangen Swifterbant kunnen overleggen.
Leden, die het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover hebben benaderd, hebben als reactie het antwoord gekregen dat dit niet uit is gegaan van het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant en dat dit dus niet klopt.

De advocaat die deze bewering lijkt te doen staat op geen enkele manier in contact met Dorpsbelangen Swifterbant, heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hierover nooit benaderd en er is aan haar dan ook nooit een machtiging afgegeven om de belangen van de vereniging of die van haar leden te vertegenwoordigen.

Deze kwestie is voorgelegd aan juristen van de stichting Achmea Rechtsbijstand, waar Dorpsbelangen Swifterbant haar rechtsbijstand heeft verzekerd.  
Er is een schrijven uitgegaan naar de betreffende advocaat, waarin is aangegeven dat er geen machtiging aan bovengenoemde bewering ten grondslag ligt en de advocaat is gesommeerd om zich niet als vertegenwoordiger van Dorpsbelangen Swifterbant uit te geven.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant zal nooit, zonder daarover uitvoerig te berichten middels een Algemene Leden Vergadering, website of een persoonlijk schrijven aan de leden, over gaan tot het doen van aanbiedingen zoals nu gedaan lijken te worden door genoemde advocaat of anderszins.  

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant betreurt de hele gang van zaken ten zeerste.

__________________________________________________________

Paddentrek

Ieder voorjaar, zo vanaf eind februari, vindt de paddentrek plaats.
Na hun winterrust gaan de dieren op weg naar het water waar ze – jaren eerder – als paddenvisje leefden en als klein padje het water verlieten.
Dat water is de plaats waar ze zullen paren en hun eiersnoeren afzetten. Ook andere amfibieën zoals kikkers en salamanders maken deze reis.
Bij een stijgende temperatuur worden meestal eerst de mannetjes en dan de vrouwtjes wakker. Padden zijn amfibieën en zijn voor hun activiteit grotendeels afhankelijk van hun omgevingstemperatuur. Hoe hoger die temperatuur, hoe actiever de pad. Tijdens hun tocht naar het water moeten de padden vaak drukke verkeerswegen oversteken en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zijn in het hele land vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat de dieren veilig naar de overkant kunnen bereiken.

In Swifterbant plaatsen vrijwilligers in het voorjaar waarschuwingsborden om aan te geven dat de paddentrek weer is begonnen.  Als automobilisten de snelheid aan passen geven zij padden de kans om snel naar de overkant te hoppen. En ook fietsers wordt hiermee gevraagd om op te passen voor overstekende padden.