Visie Swifterbant

Dorpsbelangen Swifterbant staat nog steeds achter Dorpsvisie

Dorpsbelangen Swifterbant blijft achter de Dorpsvisie staan maar staat open voor betere alternatieven. De commissie, die het voorstel deed voor een gecombineerde nieuwe locatie voor scholen en een sporthal, erkent dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is onder de inwoners voor deze ontwikkeling in het dorpsbos.

Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelangen in april werden diverse ideeën besproken voor de ontwikkeling van Swifterbant richting 2040. Een belangrijk uitgangspunt is dat er voor de toekomstige inwoners voldoende voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Geschat wordt dat dan minimaal 9000 inwoners nodig zijn. Daarnaast is gezocht naar mogelijkheden voor een goede ontsluiting van Swifterbant-zuid naar het dorp.

 De scholen, gemeenschapscentrum De Steiger en de sportzaal zijn aan vernieuwing toe. Het idee was een integraal kind centrum en een sporthal aan de Bosweg te realiseren, wat tevens een goede bereikbaarheid zou hebben vanuit Swifterbant-Zuid. Door deze te centraliseren op één locatie, wordt er ruimte gecreëerd voor extra woningbouw, gericht op zowel jongeren, senioren en eenpersoonshuishoudens

De inzet van de commissie om de toekomstige ruimtelijke ordening van Swifterbant te bespreken wordt zeer gewaardeerd door Dorpsbelangen. Deze discussie heeft geleid tot een versnelde beslissing van de gemeenteraad om de locatiekeuze voor de scholen te onderzoeken. Hierbij zal ook de infrastructuur worden meegenomen, vooral in relatie tot de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid. Dorpsbelangen vindt het wenselijk dat in dit onderzoek ook de ontwikkeling van het dorpscentrum betrokken wordt. De gemeente heeft dit al als sleutelproject aangeduid.

Het bestuur van Dorpsbelangen overweegt verschillende manieren om de participatie van de inwoners te bevorderen en hoopt op een actieve deelname van zo veel mogelijk inwoners om mee te denken over de toekomstige kansen voor Swifterbant

__________________________________________________________

Gefeliciteerd Swifterbant!

Donderdag 2 september is de Dorpsvisie ter vaststelling aangeboden in de commissievergadering en na een aantal vragen en veel complimenten aan het adres van de inwoners én de leden van het kernteam, gaat de visie als akkoordstuk richting raadsvergadering.

Diverse raadsleden vroegen om borging en gaven nadrukkelijk aan dat zij het Swifterbant van harte toewensen dat deze visie echt als onderlegger voor toekomstige dossiers gebruikt blijft worden. Een mooie uitdaging die de raad ook zichzelf hiermee geeft.

De positieve, realistische maar ook soms zelfs bescheiden toon die zowel in de visie als uit de enquête naar voren is gekomen, kregen mooie complimenten en er waren zelfs raadsleden “van buiten Swifterbant” die aangeven zelfs wel een klein beetje jaloers te zijn op Swifterbant.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant wil de leden van de kerngroep Ons Swifterbant, deelnemende dorpsbewoners, wethouder Korting en Adviesbureau Buiten bedanken voor hun bijdrage en geweldig inzet die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Dorpsvisie Swifterbant.

Samen op weg naar een mooie toekomst!

__________________________________________________________

Definitieve versie Dorpsvisie Swifterbant
(aangeboden aan het college eind juni 2021)

__________________________________________________________

Uitnodiging Toekomstplein Swifterbant

Bent u benieuwd naar de resultaten van de enquête en themamarkten in het kader van de Dorpsvisie Swifterbant?

Meld u dan nu aan voor het online Toekomstplein Swifterbant op 3 juni van 19.30 tot 21.00u! Tijdens dit toekomstplein nemen we u mee in de resultaten van de enquête en de themamarkten die gehouden zijn i.h.k.v. het participatieproces voor de Dorpsvisie Swifterbant. Daarnaast is er de mogelijkheid hierop te reageren en in discussie te gaan.

Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/9uaJJQ7KWk9pkMAY6

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bart van Rijkom via [email protected] 

__________________________________________________________

Meld u aan voor de themamarkten en denk mee over de toekomst van Swifterbant!

Op 10, 11 en 12 mei organiseren we ‘s avonds (online) themamarkten, voor bewoners die willen meedenken over de toekomst van Swifterbant. De themamarkten gaan over vijf thema’s. Klik op de onderstaande links om u aan te melden voor de themamarkt waaraan u graag een bijdrage wilt leveren. Wilt u aan meerdere thema’s een bijdrage leveren? Dat kan, maar we verzoeken u zich in te schrijven voor maximaal twee bijeenkomsten:

  1. Themamarkt Welzijn en voorzieningen op 10 mei, 19:00 – 20:00 (onderwerpen: sociale cohesie en ontmoeting, sport, recreatie, cultuur, zorg, veiligheid, onderwijs en andere voorzieningen)
  2. Themamarkt Economie op 10 mei, 20:30 – 21:30 (onderwerpen: economie, werken en ondernemen, toerisme)
  3. Themamarkt Groen en klimaat op 11 mei, 19:00 – 20:00 (onderwerpen: duurzaamheid, groen, natuur en biodiversiteit)
  4. Themamarkt Bereikbaarheid op 11 mei, 20:30 – 21:30 (onderwerpen: mobiliteit en bereikbaarheid: auto, openbaar vervoer, fiets en voetgangers)
  5. Themamarkt Wonen op 12 mei, 19:00 – 20:00 (onderwerpen: woningen, woningbouwplannen en woonklimaat)

Let op: Er zijn 50 plekken beschikbaar per bijeenkomst. We vragen u zich aan te melden voor de themabijeenkomst(en) waar u zich het meest betrokken bij voelt. De themamarkten vinden online plaats in verband met de contactbeperkende maatregelen i.v.m. COVID-19.

Vragen over de themamarkt kunnen gesteld worden aan Bart van Rijkom via [email protected]

Interview Kerngroep Ons Swifterbant

Samen met jou bepalen we mede de toekomst van Swifterbant!

De gemeente Dronten staat voor flinke opgaven, zoals de bouw van woningen, goed bereikbaar blijven, omgaan met klimaatverandering en zorgen dat het in de gemeente fijn wonen en ondernemen blijft. Natuurlijk krijgen we daar in Swifterbant ook mee te maken. In al deze opgaven moeten de belangen van Swifterbant dan ook goed worden meegenomen. Daarom wordt er dit jaar een Dorpsvisie opgesteld, waaraan we als Swifterbanters de plannen kunnen toetsen.

Aan de slag met de visie
Een visie voor Swifterbant, hoe maak je zoiets? En hoe krijgen we jullie zo enthousiast dat jullie allemaal mee doen? En wat houdt het eigenlijk in, een visie?

Een visie is een weloverwogen mening over een zaak en hoe die zich zou moeten ontwikkelen; precies dat willen wij voor ons dorp realiseren. Een visie is daarmee geen plan wat op een hoog detailniveau is uitgewerkt. Een visie beschrijft de ontwikkelrichting van het dorp op een hoger abstractieniveau.

Hoe moet ons dorp eruit zien over een jaar of 10?
Met deze vraag als uitgangspunt zijn wij, de kerngroep Ons Swifterbant, samen met Dorpsbelangen Swifterbant en de gemeente Dronten aan de slag gegaan met de Dorpsvisie. De kerngroep bestaat uit een groepje verknochte inwoners van Swifterbant. Samen met zoveel mogelijk inwoners van Swifterbant willen we een mooie visie ontwikkelen. Met elkaar hebben we al nagedacht over welke onderwerpen terug moeten komen in de visie. Onderwerpen zoals wonen, werken, bereikbaarheid, cultuur enz.

We maken de visie met elkaar
Joyce (niet op de foto), een van de leden van de kerngroep Ons Swifterbant, vertelt dat zij ontzettend enthousiast reageerde op de vraag om mee te denken over de Dorpsvisie Swifterbant. Haar kennis en kunde ligt op het gebied van ouderenzorg en ze heeft hier een heldere mening over. “In Swifterbant kunnen ouderen niet blijven wonen, als zij (intensieve) zorg nodig hebben”, stelt ze. “En dat is jammer, want we vinden het met z’n allen wel heel belangrijk”.

Joyce noemt al direct twee belangrijke onderwerpen voor de visie; ouderenzorg en wonen. Daarom moet de Dorpsvisie wat ons betreft over veel verschillende onderwerpen gaan. De verschillende onderwerpen kunnen namelijk niet los van elkaar gezien worden. Voldoende winkels kunnen niet zonder voldoende inwoners. Goede sportclubs hebben een sterke jeugdafdeling nodig. Voor een goede jeugdafdeling is het belangrijk dat gezinnen een woning kunnen vinden in ons dorp.

Elk lid van de kerngroep heeft daarom zo zijn of haar inbreng op verschillende onderwerpen. Pieter Franken (derde van links op de foto) heeft de kerngroep versterkt, omdat hij als veehouder veel weet over het wonen in het buitengebied. Maar als actief kerklid kent hij ook de behoeften van deze groep.

Lisa Stoevelaar (tweede van rechts), een van de jongste leden uit de kerngroep, heeft recent een huis gekocht in Swifterbant en wil hier graag blijven wonen. Ze werkt in de zorg, is jong, vindt het geweldig om evenementen te organiseren en hoopt dat ons dorp van alle gemakken voorzien blijft, passend bij een dorp. Ook Lisa weet te vertellen dat veel van haar leeftijdsgenoten heel goed weten wat zij graag zouden willen zin in Swifterbant. “Want”, zo zegt Lisa, “als je hen vraagt wat er nodig is om ervoor te zorgen dat ze in Swifterbant willen blijven, hebben ze veel ideeën”. Lachend voegt ze hieraan toe: “dus ik heb inmiddels al heel veel mensen in het dorp gevraagd of ze straks echt mee willen denken!”

Jouw mening telt!
En nu ben jij aan zet! We hebben een enquête ontwikkeld waarin we vragen hoe je tegen de verschillende onderwerpen aankijkt. Naast het aanvinken van een antwoord is er voldoende ruimte om je eigen ideeën en visie met ons te delen.

We willen graag alle leeftijdsgroepen, buren, ondernemers en alle andere mensen in ons dorp oproepen om de enquête in te vullen. Want alleen op die manier komt er echt een duidelijk beeld van wat wij als inwoners belangrijk vinden voor ons dorp Swifterbant. Doe jij mee?! Vul de enquête in.

De Kerngroep Ons Swifterbant

Je vindt de enquête hier: www.dorpsbelangenswifterbant.nl/dorpsvisie, bij de Flevopost van 21 april en in de supermarkten.

Wil je dit interview downloaden? Klik dan hier.

_________________________________________________________

Denk mee over de toekomst van Swifterbant

Hoe ziet Swifterbant er over 10 jaar uit? Dat is de belangrijkste vraag die aan de orde komt bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie.

De gemeente nodigt samen met Dorpsbelangen Swifterbant alle inwoners van Swifterbant uit om mee te denken over de toekomst van het dorp. Hoe meer mensen hun ideeën en dromen delen, hoe beter verschillende ontwikkelingen op elkaar afgestemd kunnen worden. En dat is wat wethouder Dorpsbelangen Irene Korting graag wil: “De dorpsvisie is van én voor het dorp. Ik ben blij dat Dorpsbelangen Swifterbant, dat 750 gezinnen in het dorp vertegenwoordigt, samen met de kerngroep Ons Swifterbant aan de slag gaat met de dorpsvisie. Ik hoop dat er een inspirerend, realistisch en breed gedragen beeld ontstaat voor de komende 10 jaar.”

Dorpsvisie Swifterbant
De kerngroep Ons Swifterbant die bestaat uit een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Swifterbant, stelt onder begeleiding de dorpsvisie op. Sandra Nobel (bestuurslid Dorpsbelangen): “De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en ze staan te popelen om dit samen met de dorpsgenoten verder uit te werken. Hoe meer mensen er betrokken worden, mee gaan denken en mee gaan praten hoe beter het is. De dorpsvisie is tenslotte van iedereen in Swifterbant.”

Uw mening telt!
Uw mening en die van alle andere inwoners van Swifterbant is belangrijk voor de dorpsvisie. Wethouder Korting: “Ik roep iedereen in Swifterbant op om mee te doen. Dit is uw kans om mee te praten over te toekomst van uw dorp. De dorpsvisie gaat over een breed scala aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid”.

Enquête
De dorpsvisie start met een enquête. Daarvoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Ook wordt er een themamarkt georganiseerd, waarin de inwoners de mogelijkheid krijgen door te praten over de droombeelden. De resultaten worden met de inwoners gedeeld tijdens het ‘toekomstplein Swifterbant’.

Houdt uw brievenbus, de website van Dorpsbelangen, www.dronten.nl/swifterbant en sociale mediakanalen in de gaten. Heeft u vragen? Mail naar [email protected] van Bureau Buiten.

_________________________________________________________

Participatieaanpak Dorpsvisie Ons Swifterbant

Dit document is aangeboden aan de gemeenteraad:

Participatieaanpak Dorpsvisie Ons Swifterbant (Klik om te bekijken)

_________________________________________________________

Visie Swifterbant
In november 2019 is in de gemeenteraad van Dronten een motie aangenomen, waarmee het college verzocht werd om samen met Dorpsbelangen een startnotitie voor te bereiden met daarin opgenomen het participatieproces, een stakeholdersanalyse en een financiële onderbouwing om tot een dorpsvisie te komen voor Swifterbant.

In 2020 is deze startnotitie opgesteld en in januari 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.
Nu kan gestart worden met de daadwerkelijke visie. 
 
Hoe ziet Swifterbant er in 2030 uit?  
Daar moet de dorpsvisie voor Swifterbant antwoord op geven. De inwoners van Swifterbant gaan het komende halfjaar aan de slag met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor hun dorp. Daarbij wordt, door de bril van bestaande en lopende ontwikkelingen, gekeken naar de toekomst. De verwachting is, afhankelijk van de beperkingen van de coronacrisis, dat de Dorpsvisie medio 2021 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Het bestuur heeft een groep inwoners uit Swifterbant gevraagd hoe alle inwoners kunnen meepraten en meedenken over de dorpsvisie. Deze groep vormt samen de kerngroep “Ons Swifterbant”. Zij zijn gevraagd vanwege hun kennis en ervaring op diverse gebieden en hun betrokkenheid bij de verschillende doelgroepen in het dorp. 

Belangrijke thema’s
Wonen, veiligheid, sport, onderwijs, zorg, verkeer, economie en duurzaamheid. Deze dorpsvisie moet er voor zorgen dat Swifterbant ook voor de toekomst een aantrekkelijk dorp blijft om op te groeien, ouder te worden, te wonen en te werken. 

Meedenken 
De inwoners van Swifterbant kunnen op drie verschillende manieren en momenten meedenken en meepraten. Er wordt gestart met een online enquête waar alle inwoners uit Swifterbant aan mee kunnen doen. Afhankelijk van de corona-beperkingen wordt daarna in het dorp een fysieke themamarkt georganiseerd. Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd op de bijzondere bijeenkomst ‘Het Toekomstplein van Swifterbant’. Het resultaat wordt meegenomen in de dorpsvisie. 

Wethouder Irene Korting is dankbaar dat de kerngroep zelfs wilde meedenken over het participatieproces om te zorgen dat alle inwoners van Swifterbant straks kunnen meedoen. ‘Dat is een mooie positieve en nieuwe verbinding die belangrijk is voor het dorp. Het toont aan dat de samenleving zich betrokken voelt bij wat er in eigen omgeving, dorp, wijk en buurt gebeurt. De leden van de kerngroep zitten vol met goede ideeën en zijn enthousiast om samen met dorpsgenoten aan de slag de gaan met de dorpsvisie.’ 

Ook de leden van de kerngroep kijken ernaar uit om  samen met alle dorpsgenoten in gesprek te gaan over de toekomst van het prachtige dorp. Zij roepen iedereen op om mee te praten over te toekomst Swifterbant en willen graag iedereen kunnen horen. Het mooiste is, wat hen betreft, dat de dorpsvisie echt van Swifterbant wordt. Zodat iedereen ook zelf kan bijdragen aan de toekomst van het dorp.

_________________________________________________________