Rotondes

De provincie heeft de inrichting van de Rotondes aan de Tarpanweg-Dronterringweg en De Kolk-Dronterringweg bekend gemaakt. De tekeningen zijn inmiddels te bekijken in de ramen van de bibliotheek. 
Rotonde tekening 1    Rotonde tekening 2

Tijdens de overlegsessies met bewoners van Swifterbant zijn veel ideeën naar voren gebracht. Helaas waren deze niet allemaal uitvoerbaar, maar het resultaat mag er zijn.

De uitvoerder is afgelopen week begonnen met de inrichting.
Er is bewust voor het najaar gekozen, omdat dit het plantseizoen is voor de bomen die op beide rotondes zullen komen staan. Uiteraard zullen we nog wel even geduld moeten hebben voor het geheel een beetje is opgebloeid.

Programma zal binnenkort bekend gemaakt worden. De feestelijke opening van de rotondes staat gepland op woensdag 20 december om 11.00. Iedereen is van harte welkom!
Het programma zal binnenkort bekend gemaakt worden

 
Nu de oude kruisingen vervangen zijn door rotondes staat een ding vast, de verkeersveiligheid is hiermee enorm vooruit gegaan.  Nu nog even afwachten of het ook een stuk mooier wordt, maar daar hebben wij afgaand op de tekeningen het volste vertrouwen in.

 
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant.

 

Gemeente bezoekt bewoners van de Spelwijk

Op woensdagmiddag 6 december 2017 wil een delegatie van de gemeente Dronten graag met de buurtbewoners van de Spelwijk in contact komen en in discussie gaan over de goede en slechte zaken van de Spelwijk.
De gemeente zal de bewoners persoonlijk door middel van een brief informeren  op welke plaats  dit in de wijk zal plaats vinden.

De gemeente hoopt door dit overleg beter te kunnen inspelen op de behoeftes van de bewoners.
Dorpsbelangen Swifterbant ondersteunt dit initiatief van harte.
Daarom zal Trudi Scheepers, een bestuurslid van Dorpsbelangen Swifterbant, bij dit bezoek aanwezig zijn.

Dus maak vast een aantekening in uw agenda woensdagmiddag 6 december vanaf 13.00 tot 14.30 uur.

50 jaar oude peren bomen voor Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant

Dorpsbelangen Swifterbant kreeg van de Rotery Dronten de volgende brief. Om het verhaal zo duidelijk mogelijk door te geven, publiceren wij deze brief van 26 -10-2017 in zijn geheel.

Rotary Dronten is voornemens om op korte termijn karakteristieke perenbomen te gaan planten in de dorpen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Deze bomen zijn  karakteristiek door hun vorm en door het feit dat zij horen bij het landschap van de polder bij het deel waarin wij, als inwoners van de gemeente Dronten, wonen. Misschien niet zichtbaar, immers deze bomen staan vaak net buiten de dorpskernen op de percelen van de fruittelers vaak achter hagen die de bomen moeten beschermen tegen weersinvloeden, stonden zij daar jaar in jaar uit, vrucht te geven en productief te zijn . In de winter prachtig vanwege hun grillige vorm, (die doet denken aan de zo begeerde olijfbomen, vaak door mensen zeer duur betaald en niet passend in ons klimaat), in het voorjaar prachtig vanwege de bloesem en in de zomer productief door het rijpen van de peren die in het najaar geoogst worden en hun weg vinden naar groenteman en supermarkt. Dat is het moment waarop u, indirect, de boom ontmoet. Terwijl ons leven zijn gang ging, gaven deze perenbomen 50 jaar lang vruchten. Deze bomen zijn tot erfgoed verworden maar dreigen te verdwijnen. Fruitteler Huijsmans die met liefde zijn bomen verzorgt moet constateren dat de opbrengsten verminderen van het deel waarop de 50 jaar oude bomen staan en dat er gerooid zal moeten gaan worden. De fruitteler gaat dat aan het hart want het was zijn vader die de bomen destijds op deze percelen plantte en waar hij als jongen met deze bomen opgroeide, ze werden groot, net als hij, en juist dit deel moet hij gaan ruimen voor nieuwe, jonge bomen die de productiviteit zullen halen die nodig is voor een fruittelers bedrijf. In samenspraak met landschapsarchitect Erwin Zwaan rijpt er een plan om de bomen in onze dorpen een plek te geven en op die manier een stuk erfgoed van de polder te behouden. Rotary Dronten ziet de geweldige kansen van het plan en voelt er verbondenheid mee: Rotary zelf bestond afgelopen zomer 50 jaar (weet u nog: de Haringparty!), de Meerpaal vierde 50 jaar bestaan, het karakter van de dorpen kan vorm krijgen en zich onderscheiden door iets wat  in andere dorpen niet te zien is, bomen kunnen tevens geplant worden op plekken waar mensen minder kans hebben op gezonde voeding en fruitteelt wordt op deze manier geïntegreerd in de dorpen waarbij de oude bomen een ere plek krijgen.

Om dit plan ten uitvoer te brengen wil Rotary zich committeren, ten dienste staan en zich hard gaan maken en inzetten voor de organisatie en het ten uitvoer brengen van het plan dat logistiek het een en ander vergt, immers, het zijn prachtige maar ook dikke bomen met zware stammen. Community Service voorzitter Fenette van Zwieten denkt dat de operatie mogelijk moet zijn; fellowship en dienstbaarheid aan de samenleving van de gemeente Dronten is juist een van de kernwaarden waar Rotary voor staat. Met elkaar, kennis, enthousiasme en (zwaar) materieel zal het de Rotarians gaan lukken om het idee te verwezenlijken. De gemeente Dronten heeft, in de persoon van Jouke de Jong, zijn medewerking toegezegd bij het snoeien van de bomen gedurende de jaren die volgen, dit is een geweldig aanbod van de gemeente want door deze ‘ gift’ heeft het plan ook op de lange duur bestaansrecht. Perenbomen van 50 jaar oud een plek geven in de dorpen van de gemeente Dronten.

Rotary Dronten

Wat een prachtig aanbod: Dorpsbelangen Swifterbant heeft inmiddels contact opgenomen met Rotary Dronten en de Gemeente Dronten om gezamenlijk met de inwoners van Swifterbant  een prachtige plek(ken) te vinden waar deze peren bomen geplant kunnen worden.

Hoeveel bomen er in Swifterbant geplant kunnen worden, moet uiteraard onderzocht worden.

Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

 

Afscheid van Douwe Kuperus & Ger Snel

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Swifterbant is er afscheid genomen van Douwe Kuperus als vice voorzitter en van Ger Snel als penningmeester.

Douwe Kuperus

Zij hadden op de algemene ledenvergadering in april al hun vertrek aangekondigd, maar waren bereid om hun werkzaamheden voort te zetten totdat er een nieuw bestuur benoemd zou zijn.

 

Ger Snel

 

Sandra Nobel overhandigde hen namens de vereniging Dorpsbelangen Swifterbant een waardebon als dank voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.
 
 

Francisca Wubben ( Kascommissie) heeft het advies aan de ledenvergadering gegeven om decharge te verlenen en dit is met applaus bevestigd.

Beide heren hebben zich met grote ijver ingezet voor de vereniging de afgelopen jaren. Tijdens hun periode speelden er vele zaken die het dorp in beroering brachten.

De kwestie waar er nieuwe woningbouw moest worden gepland heeft veel energie gekost en discussie in het dorp teweeg gebracht.

Maar het plezier in het vrijwilligerswerk en het gevoel om nodig te zijn voor het dorp overheersten bij Douwe en Ger als zij terugkijken op de afgelopen periode.

Douwe en Ger, nogmaals bedankt en tot ziens bij de volgende manifestatie in het dorp.

Namens het bestuur van