Ontwerpbesluit Ontwerpbestemmingsplan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)”

Ontwerpbesluit ontwerpbestemmingsplan

Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)” een besluit ter inzage ligt. Dit plan ligt op de hoek van De Poort en De Schutsluis op het braakliggende terrein waar voorheen De Kombuis stond en vervangt het nu geldende bestemmingsplan. Dit plan maakt de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum en 30 appartementen mogelijk.

Het volgende ontwerpbesluit ligt ter inzage:
Ontwerp bestemmingsplan “Swifterbant – Multi Functioneel Gebied (D3200)” op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

U kunt de betreffende stukken van 12 juli 2018 tot en met 13 september 2018 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak en bij de openbare bibliotheek te Swifterbant.
De stukken zijn ook beschikbaar op www.dronten.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De betreffende stukken kunt u direct hier opvragen.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Dronten t.a.v. team Gebiedsontwikkeling. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen.
Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. Dit kan door een afspraak te maken met mevrouw Van den Heuvel via telefoonnummer 14 0321.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na afloop van de inzagetermijn een besluit te nemen tot vaststelling van het plan.
Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het plan ter visie met de mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften en/of een voorlopige voorziening bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.